POWERLIFTING

 Powerlifting là một môn thể thao quốc tế thực hành tại hơn 100 quốc gia và trên tất cả các châu lục. Vận động viên là những người đàn ông và phụ nữ từ 14 tuổi trở lên thi đấu trong các nhóm tuổi và trọng lượng. Danh mục trọng lượng bắt đầu với 44kg đối với phụ nữ và cuối là hơn 125kg với đàn ông (không giới hạn). 

Ba môn, theo thứ tự thi đấu, tạo nên môn thể thao này là Squat, Bench Press và Deadlift.


 

Video

Hỗ trợ trực tuyến